Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma swą siedzibę w Łodzi przy ul. Sopockiej 3/5.

§ 2. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego   działającą na rzecz dzieci i młodzieży Miasta Łodzi. Współpracuje ze środowiskiem   lokalnym oraz innymi placówkami kulturalno - oświatowymi i stowarzyszeniami na   terenie miasta, kraju i za granicą.

§ 3. Placówka prowadzi działalność na terenie administrowanych przez nią nieruchomości:

 1) w budynku głównym, przy ul. Sopockiej 3/5 (ponadto w innych obiektach,   jeśli posiadają one odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć na podstawie

 odrębnie zawartych umów);

 2) na terenie filii przy ul. Parkowej 1 – Motodrom

 3) na obiekcie przy ul. Zjednoczenia 1.

§ 4. Na pieczęciach i stemplach używana jest pełna nazwa Placówki, w innych formach   może być używany skrót CZP nr 2 w Łodzi.

§ 5. Organem prowadzącym Placówkę jest Miasto Łódź.

§ 6. Placówka jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne  przepisy.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA

§ 7. Celem działalności Placówki jest w szczególności:

 1) kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży;

 2) prowadzenie szeroko rozumianej edukacji kulturalnej;

 3) propagowanie edukacji w zakresie wychowania komunikacyjnego;

 4) tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego

 i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu;

 5) integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym także dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

 6) integracja międzypokoleniowa - aktywizacja seniorów.

§ 8. Placówka realizuje swoje cele poprzez programową działalność pedagogiczną,   wypełniając w szczególności następujące zadania:

 1) prowadzenie stałych form zajęć rozwijających zainteresowania uczestników zajęć;

 2) organizowanie imprez masowych, w tym wystaw, pokazów, prelekcji i prezentacji

 dorobku Placówki;

 3) organizowanie i uczestniczenie w konkursach, przeglądach, olimpiadach lokalnych,

 wojewódzkich i krajowych;

 4) organizowanie różnorodnych form wypoczynku letniego i zimowego, wycieczek,

 rajdów i warsztatów

 5) organizowanie zajęć wychowania komunikacyjnego;

 6) prowadzenie zajęć integracyjnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;

 7) organizowanie kursów i szkoleń.

§ 9. Szczegółowe zadania na kolejny rok szkolny przedstawione są w ofercie programowej  przedkładanej do zaopiniowania organowi prowadzącemu do końca kwietnia każdego   roku.

ROZDZIAŁ III
ORGANY PLACÓWKI

§ 10. Organami Placówki są:

 1) dyrektor Placówki, zwany dalej dyrektorem;

 2) rada pedagogiczna;

 3) rada rodziców.

§ 11.1. Stanowisko dyrektora powierza i ze stanowiska odwołuje Prezydent Miasta Łodzi.

 2. Dyrektor sprawuje nadzór i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy   dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej.

 3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Placówki i zapewnia właściwą organizację   pracy zgodną z potrzebami uczestników zajęć oraz lokalnego środowiska.

 4. Dyrektor Placówki w szczególności:

 1) reprezentuje Placówkę na zewnątrz;

 2) jest uprawniony do czynności zwykłego zarządu mieniem będącym w posiadaniu   Placówki;

 3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Placówki i ponosi  odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie;

 4) ustala arkusz organizacyjny pracy Placówki na podstawie oferty programowej;

 5) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich   kompetencji;

 6) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych   w Placówce;

 7) powierza stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, po   zasięgnięciu opinii organu prowadzącego;

 8) ustala terminy posiedzeń rady pedagogicznej, które przygotowuje i prowadzi;

 9) przedstawia radzie pedagogicznej i organowi prowadzącemu, co najmniej dwa razy  w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności Placówki.

 5. Dyrektor wstrzymuje uchwały stanowiące rady pedagogicznej niezgodne z przepisami   i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący oraz Łódzkiego Kuratora   Oświaty.

 6. Dyrektor zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników zgodnie   z obowiązującymi przepisami.

 7. Dyrektor określa szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień wicedyrektora,   kierowników oraz pozostałych pracowników.

 8. Dyrektor jest uprawniony do przyznawania nagród dla nauczycieli i innych   pracowników.

 9. Dyrektor występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla nauczycieli i innych   pracowników, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych.

 10. Dyrektor wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom.

§ 12.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Placówki w zakresie jej statutowych   zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i instruktorzy   zatrudnieni w Placówce.

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Placówki.

 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby   zaproszone przez przewodniczącego.

 5. Do kompetencji rady pedagogicznej w szczególności należy:

 1) zatwierdzanie planu dydaktyczno - wychowawczego Placówki w zakresie form   stałych;

 2) opiniowanie oferty programowej;

 3) ustalanie zasad naboru do poszczególnych sekcji;

 4) opiniowanie organizacji pracy;

 5) opiniowanie projektu planu finansowego;

 6) występowanie z wnioskiem o wprowadzenie zmian w niniejszym statucie;

 7) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie pracownikom nagród i odznaczeń;

 8) wnioskowanie o odwołanie dyrektora i członków kierownictwa Placówki.

 6. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w trybie głosowania w obecności połowy jej   członków zwykłą większością głosów.

 7. Sprawy dotyczące nauczycieli, uczniów i rodziców, będące przedmiotem rady, objęte są tajemnicą służbową.

 8. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być   sprzeczny ze statutem Placówki.

§ 13.1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczestników.

 2. Rada rodziców ma prawo do reprezentowania interesów indywidualnych i zbiorowych, wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw Placówki.

 3. W celu wspierania statutowej działalności Placówki rada rodziców gromadzi fundusze   z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł.

 4. Rada rodziców wybierana jest przez ogół rodziców.

 5. Rada rodziców może liczyć maksymalnie 5 osób.

 6. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczestników.

 7. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny   ze statutem Placówki.

 8. Pierwsze zebranie rodziców zwołuje dyrektor nie później niż do 15 października   danego roku szkolnego.

§ 14. W Placówce tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

 1) wicedyrektora - w zależności od potrzeb;

 2) głównego księgowego;

 3) kierownika administracyjno - gospodarczego;

 4) kierownika filii, a także kierowników działów i pracowni - w zależności od potrzeb.

§ 15.1. W Placówce działa zespół kierowniczy, zwany dalej zespołem, w skład którego   wchodzą:

 1) dyrektor;

 2) wicedyrektor

 3) główny księgowy;

 4) kierownik administracyjno - gospodarczy;

 5) kierownik filii

 2. Przewodniczącym zespołu jest dyrektor.

 3. Na zebranie zespołu mogą być zaproszeni bez prawa głosu przedstawiciele związków   zawodowych oraz społeczny inspektor pracy.

 4. Do zadań zespołu w szczególności należy:

 1) przygotowanie projektu celów i strategii działania Placówki;

przygotowanie oferty programowej;

opracowanie planu finansowego Placówki;

 5. Uchwały zespołu zapadają zwykłą większością głosów.

 6. Zebrania zespołu są protokołowane.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PLACÓWKI

§ 16. Placówka prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą w okresie całego roku  kalendarzowego ze szczególnym nasileniem zajęć:

 1) w godzinach popołudniowych;

 2) w czasie ferii, wakacji, dni wolnych od nauki w szkole.

§ 17.1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny   Placówki, opracowany przez dyrektora najpóźniej do dnia 15 maja każdego roku.

 2. Arkusz organizacyjny Placówki na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący.

§ 18.1. Podstawową jednostką organizacyjną Placówki jest stała forma zajęć (grupa, koło,   sekcja, zespół i inne) ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć.

 2. Stałą formę zajęć tworzy się co najmniej dla 12 uczestników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki pracy danego koła, bazy dydaktycznej Placówki lub szczególnych wymogów bhp, dyrektor Placówki może obniżyć limit uczestników. W przypadku nauki gry na instrumencie dopuszcza się zajęcia indywidualne zgodnie z zasadami metodyki nauczania gry na instrumencie.

§ 19.1. W zależności od potrzeb można tworzyć działy merytoryczne.

 2. Warunkiem utworzenia działu jest istnienie co najmniej 20 form stałych zajęć z danej   dziedziny.

§ 20.1. W zależności od potrzeb tworzy się pracownie.

 2. Pracownie tworzy się przy co najmniej 5 formach stałych zajęć.

 

§ 21. Zajęcia odbywają się we wszystkie dni tygodnia.

§ 22. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację pedagogiczną, finansową i kancelaryjną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ V
PRACOWNICY PLACÓWKI

§ 23.1. Zajęcia w Placówce prowadzą specjaliści z danej dziedziny, nauczyciele lub instruktorzy.

 2. Placówka zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

§ 24. Nauczyciel ma obowiązek realizowania ustawowych oraz statutowych celów i zadań   Placówki, rzetelnego wypełniania jej podstawowych funkcji dydaktycznych,   wychowawczych i opiekuńczych. Odpowiada też za jakość i wyniki swojej pracy.

§ 25. Nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą sprawuje nadzór pedagogiczny nad   nauczycielami swojego działu lub pracowni.

§ 26. Praca nauczycieli w Placówce podlega ocenie wg zasad i trybu określonego przez  Ministra Edukacji Narodowej.

§ 27. Pracownicy Placówki odpowiadają za staranne wykonanie powierzonych obowiązków,   jakość i wyniki swojej pracy, a w szczególności za:

 1) powierzony im sprzęt;

 2) środki dydaktyczne i materiały;

 3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów   przeciwpożarowych.

ROZDZIAŁ VI
UCZESTNICY PLACÓWKI

§ 28. Uczestnikami zajęć są:

dzieci;

2) młodzież;

3) dorośli.

§ 29. Zasady naboru do poszczególnych sekcji określone są przez radę pedagogiczną i podane  do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zapisów.

§ 30. W przypadku niepełnoletności kandydata na uczestnika, wymagana jest pisemna zgoda   rodziców lub prawnych opiekunów.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31. Placówka może posiadać własne logo oraz ceremoniał.

§ 32. Placówka może realizować inne zadania oświatowo - wychowawcze zlecone przez organ prowadzący.

TEKST UJEDNOLICONY