‹ wróć

PÓŁKOLONIE LETNIE 2023

Podczas półkolonii letnich organizowanych w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na dzieci czeka wiele atrakcji takich jak wyjścia do kin, na basen, na kręgle czy na trampoliny itp., natomiast bardziej szczegółowy plan zajęć ukaże się w późniejszym terminie na naszej stronie CZP2. Filia Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 tj. Motodrom przy ulicy Parkowej 1, podczas półkolonii letnich w roku 2023 oferuje Państwu zajęcia z zakresu wiedzy wychowania komunikacyjnego z możliwością uzyskania karty rowerowej dla dzieci, które ukończyły 10 lat.

Zasady odpłatności

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 pobiera opłatę za pobyt dziecka w wysokości:

 • 60 zł za jeden dzień pobytu uczestnika na półkoloniach – opcja rozszerzona — cena obowiązuje za pierwszy i drugi tydzień półkolonii (dwa turnusy). Za trzeci
  i kolejny turnus odpłatność wynosi 75 zł za jeden dzień pobytu.

 

Do dnia 7.06.2023 r. należy:

 • dokonać opłaty za półkolonie na numer konta:

17 1240 1037 1111 0011 0919 0236 (tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin oraz miejsce wypoczynku)

 • dostarczyć osobiście do sekretariatu CZP2 lub wrzucić do skrzynki na listy wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz inne wymagane dokumenty dostępne na naszej stronie czp2.pl

W przypadku niedokonania wpłaty lub niedostarczenia karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku do sekretariatu CZP2 dziecko nie zostanie zapisane na półkolonie.

Po 13.06.2023 r. na stronach internetowych szkół i placówek będących Organizatorami Wypoczynku oraz na stronie Urzędu Miasta Łodzi zostanie opublikowana lista Organizatorów (szkół/placówek) dysponujących wolnymi miejscami, zwolnionymi przez rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie dopełnili formalności. Dalszy proces rekrutacji będzie odbywał się bezpośrednio w sekretariacie CZP2 przy ulicy Sopockiej 3/5.

Możliwość rezygnacji i zwrotu kosztów

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach oraz zwrotu kosztów należy skontaktować się bezpośrednio z placówką CZP2 za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem turnusu a następnie napisać email potwierdzający z informacją, o kogo skreślenie z listy Państwo proszą, podać termin turnusu oraz numer konta, na który powinna być zwrócona opłata za półkolonie. Po tym terminie, a także po rozpoczęciu turnusu nie będzie już możliwości zwrotu kosztów za nieobecność dziecka.

Co obejmuje cena?

W ramach organizowanych półkolonii uczestnicy:

 • przebywają w grupach 15-osobowych w budynku CZP2  przy ulicy Sopockiej 3/5  oraz  w budynku Motodromu przy ulicy Parkowej 1 w godzinach 8:00 - 16:00. Przy czym mają zapewnioną opiekę wychowawców w godzinach od 7:00 do 17:00.
 • mają zapewnione wyżywienie tj.: II śniadanie, obiad
 • uczestniczą w zajęciach realizowanych na terenie placówki i poza nią
 • zajęcia edukacyjne i sportowe realizowane na terenie szkoły z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury (np. boisko, sala gimnastyczna, pracownia informatyczna)
 • zajęcia kulturalne, rozrywkowe, sportowe i artystyczne realizowane poza obiektem jednostki
 • w placówkach pracy pozaszkolnej oraz w szkołach z pływalniami uczestniczą w zajęciach specjalistycznych zgodnych z profilem danej szkoły lub placówki z wykorzystaniem specjalistycznych pracowni, realizowane przy udziale instruktorów i animatorów, trenerów.

Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

Termin wpłat: do 7 czerwca 2023 r.