COVID-19

Procedury obowiązujące w 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi
na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby

 

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133) -Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).

I Cele procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

II Kogo dotyczy procedura (zakres procedury)

Niniejsza procedura dotyczy:
- wszystkich pracowników CZP 2, świadczących pracę na terenie placówki w trakcie    trwania pandemii koronawirusa COVID-19,
- rodziców, prawnych opiekunów,
- uczestników zajęć.

III Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

 1. Dyrektor wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w trybie stacjonarnym – tj. na terenie zakładu pracy.
 2. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo uczestników zajęć, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 3. Na terenie placówki, w miarę możliwości, nauczyciele prowadzący zasłaniają nos i usta. Pozostali pracownicy placówki zasłaniają nos i usta podczas przebywania w pomieszczeniach ogólnodostępnych, natomiast dla uczestników zajęć zasłanianie ust i nosa nie jest obowiązkowe.
 4. Osoby wskazane przez dyrektora pełnią dyżury przy wejściu, dokonują pomiaru temperatury, instruują na temat dezynfekcji.
 5. Pracownicy i uczestnicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp. nie są wpuszczani na teren placówki.
 6. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
 7. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówki do minimum. Na teren CZP2 nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki. Dopuszcza się w szczególnych, uzasadnionych przypadkach przebywanie osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), z wyjątkiem sal pobytu uczestników i toalet.IV Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

 

 1. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik powinien korzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek ochronnych, maseczek lub przyłbic, adekwatnych do powierzonych zajęć.
 2. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki zostają wyrzucone do specjalnego pojemnika, a przyłbice i maseczki zdezynfekowane przez użytkownika.
 3. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.
 4. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk.
 5. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu we wszystkich łazienkach.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.


V Organizacja opieki i zajęć w placówce

 

 1. Jedna grupa uczestników powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy w ciągu dnia, w miarę możliwości, przyporządkowani są ci sami nauczyciele i instruktorzy.
 2. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestników w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika. Do przestrzeni tej nie wlicza się ciągów komunikacji wewnętrznej i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali oblicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących. W sali gimnastycznej może uczestniczyć w zajęciach jednocześnie do 50 uczestników, w sali baletowej do 15 uczestników, w sali tanecznej do 12 uczestników, a w sali plastycznej do 10 uczestników.
 3. Z sal zostały usunięte lub zabezpieczone folią przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać np. dywany, pluszowe zabawki, puzzle, książki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 4. Uczestnik zajęć nie może przynosić ze sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 1. Nie ma możliwości pozostawiania na terenie placówki rowerów, wózków, fotelików samochodowych i innych sprzętów.
 1. Plac zabaw na terenie placówki pozostaje zamknięty.
 2. Kontakt rodziców z nauczycielami odbywa się drogą elektroniczną lub telefonicznie.


VI Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na dyrektorze

Dyrektor:

 

 1. Odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników, uczestników zajęć i rodziców.
 2. Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. Wyznacza osobę odpowiedzialną za umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu procedury na wypadek zagrożenia COVID – 19 i numerów telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej w Łodzi.
 4. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
 5. Ustala zasady komunikacji z rodzicami dotyczące bezpieczeństwa dzieci w placówce.
 6. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na         wypadek podejrzenia zakażenia.
 7. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u uczestnika zajęć, pracownika.
 8. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
 9. Zapewnia taką organizację, która ogranicza stykanie się ze sobą  poszczególnych grup uczestników zajęć.

 VII Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na nauczycielach  i instruktorach

Nauczyciele i instruktorzy:

 1. Odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników od momentu przyprowadzenia do sali do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.
 2. Wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzą zajęcia ruchowe w ciągu dnia przy otwartych oknach.
 4. Zwracają uwagę, aby uczestnicy często myli ręce.
 5. Organizują pokaz właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
 6. Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u uczestnika oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebrania uczestnika z placówki. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, lub innych objawów chorobowych u uczestnika pracownik informuje rodzica/opiekuna o konieczności zabrania dziecka a uczestnik umieszczony zostaje w izolatce. Informuje dyrektora lub kierownika filii o zaistniałej sytuacji.
 7. Nauczyciele i instruktorzy zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

 


VIII Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na rodzicach

Rodzice:

 1. Przyprowadzają lub wydają zgodę na przyjście do placówki dziecku zdrowemu, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę.
  W przypadku młodszych uczestników, przyprowadzają i odbierają dziecko osobiście, w przypadkach uzasadnionych, może to uczynić osoba przez nich pisemnie upoważniona. Przyprowadzają i odbierają dziecko wyłącznie osoby zdrowe.
 2. Mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, zachowując dystans społeczny min. 1,5 metra w odniesieniu do pracowników, innych uczestników i innych rodziców.
 3. Ograniczają swój pobyt na terenie placówki do niezbędnego minimum.
 4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu oraz w czasie pobytu w placówce w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W przypadku temperatury wyższej niż 37,0 stopni Celsjusza uczestnik nie zostaje przyjęty do placówki.
 5. W przypadku zabrania uczestnika zajęć z placówki rodzic zobowiązany jest do przekazania Dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia uczestnika po konsultacji lekarskiej.
 6. Na życzenie i odpowiedzialność rodzica dziecko może nosić maseczkę podczas pobytu w placówce.
 7. Niezwłocznie informują placówkę w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją.
 8. Nie posyłają uczestnika do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 9. Nie pozwalają uczestnikowi zajęć zabierać do placówki żadnych zabawek.
 10. Regularnie przypominają uczestnikom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinni unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 11. Uczulają dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy nauczyciela wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego.
 12. Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami i instruktorami pełniącymi opiekę w danym dniu wyłącznie telefonicznie lub elektronicznie.
 13. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

IX Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach obsługi, administracji, nauczycielach i instruktorach oddelegowanych do czynności pomocniczych

 

 1. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 2. Regularnie, po każdych zajęciach, dezynfekują przedmioty i sprzęty w salach.
 3. Zwracają uwagę, aby uczestnicy zajęć często i regularnie myli ręce.
 4. Przygotowują wyznaczone przez dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
 5. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.
 6. W przypadku konieczności chwilowego zastąpienia nauczyciela lub instruktora prowadzącego, dozorują bezpieczeństwo uczestników zajęć zachowując od nich dystans społeczny.
 7. Wszyscy pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

X Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczestnicy, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. W salach świetlicowych środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela/instruktora.
 3. Wszystkie sprzęty do sprzątania oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi GIS.
 4. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji dostępnego w placówce.
 5. Codzienna dezynfekcja sal obejmuje mycie podłogi, mycie i dezynfekcje stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów.

XI Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W placówce wyznaczone zostały pomieszczenia do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenia te zostały zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbice, fartuchy ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, wysypka na skórze, zapalenie spojówek) uczestnik zajęć jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. O zaistniałym przypadku niezwłocznie są informowani rodzice lub opiekunowie dziecka oraz dyrektor placówki.
 4. W przypadku ignorowania prośby o odbiór uczestnika podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie policję, sąd rodzinny oraz stację sanitarno - epidemiologiczną.
 5. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczestników z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczestników do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów).
 7. Uczestnik w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.
 8. Rodzice izolowanego uczestnika, odbierają go z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 9. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się w szatni i w sekretariacie CZP2) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 11. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

 

 1. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 2. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.
 3. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczestników czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID19.
 4. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 5. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.


XII Przepisy końcowe

 

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
 3. Procedury mogą ulec aktualizacji w sytuacji zmian aktów prawnych.
 4. Ewentualne aktualizacje procedur będą wprowadzane w postaci aneksów.